[EDITORIAL] Madrid intenta que el port de Barcelona no sigui la principal entrada de mercaderies del sud d’Europa – nouscatalans.cat

[EDITORIAL] Madrid intenta que el port de Barcelona no sigui la principal entrada de mercaderies del sud d’Europa – nouscatalans.cat.

El “Bon dia” d’avui d’Èric Bertran al pro­grama radiofònic “els nous cata­lans a RKB“, que en fem Edi­to­r­ial pròpia de la Fun­dació Nous Cata­lans | Fotografia d’arxiu de la zona de mer­caderies del Port de Barcelona
Una veg­ada més el gov­ern espanyol ofega Catalunya i la seva capac­i­tat de generar riquesa. Ja és una cos­tum i en tots els àmbits imag­in­ables. Per exem­ple, no pagant la llei de dependèn­cia, per exem­ple, amb una cen­tral­ització dels aero­ports inten­tant evi­tar que Barcelona tin­gui vols inter­con­ti­nen­tals per pro­moure que les grans multi­na­cionals s’instal·lin a Madrid i, per exem­ple, boicote­jant el Port de Barcelona.

Com és sabut, a Madrid no tenen port. No és una cosa d’ara, mai no l’han tingut i tam­poc s’espera que el tin­guin en el futur. Per tant no boicote­gen el Port de Barcelona per afa­vorir el seu. El boicote­gen ja sim­ple­ment per vici, perquè és català, perquè és el que ens dóna més pro­jec­ció inter­na­cional des d’un punt de vista econòmic, perquè és un dels ele­ments clau per sor­tir de la crisi econòmica.

El Pres­i­dent del Port de Barcelona, Sixte Cam­bra, ha expli­cat aque­sta set­mana que el Min­is­teri de Foment posa traves per fer els enl­laços fer­roviaris. Enl­laços fer­roviaris que han de servir per con­nec­tar el Port amb Europa, per tal que el Port de Barcelona es pugui con­ver­tir amb la entrada de mer­caderies més impor­tant del sud d’Europa. No és una cosa menor. De fet el Min­is­teri i ADIF ja fa temps que s’han com­pro­mès a lic­i­tar la obra, però encara no ho han fet. Al·leguen tenir prob­lemes jurídico-​tècnics. Uns prob­lemes juridico-​tècnics que no han tingut alhora de fer-​nos pagar el rescat de les autopistes de Madrid als cata­lans, o alhora de con­struir AVE’s i aero­ports fantasma.

Estem par­lant de 60 mil­ions d’euros. Això en infraestruc­tures no és una gran quan­ti­tat. De fet, la Gen­er­al­i­tat amb lo asfix­i­ada que està ja té 60 mil­ions a punt. Però l’Estat ha de pagar la seva mei­tat, ha de donar els per­misos. Per què no ho fan?

No ho sabem, però curiosa­ment aque­sts dies va sor­tir pub­li­cat un estudi que deia que pri­vatitzant la gestió d’una de les ter­mi­nals del Port de Barcelona durant un temps, podríem afrontar els primers mesos de la inde­pendèn­cia de Catalunya. Tenir diner líquid per pagar les pen­sions, per pagar el sou als fun­cionaris, per pagar als proveï­dors durant els dos primers mesos què és molt impor­tant perquè és el temps que es cal­cula que tri­garia la Hisenda pròpia cata­lana a haver recap­tat ja els primers impos­tos i poder l’administració cata­lana i els ciu­tadans exer­cir sobi­rana­ment des d’un punt de vista econòmic.

Aque­sta és una pos­si­bil­i­tat a la que apunta un estudi, n’hi ha d’altres. Són moltes les opcions i segu­ra­ment no les coneixem totes. El que si sabem és que són moltes les emp­re­ses i uns quants els paï­sos dis­posats a deixar diner líquid en cas d’independència. I és que tothom sap que si som un Estat serem una potèn­cia econòmica impa­ra­ble. I sem­pre s’ha dit que qui pica primer pica dos cops.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s